وبلاگ نمایندگی آبادان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آبادان بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آبادان آدرس: آبادان،میدان فرودگاه جنب شهرداری منطقه 2 مشاوره تازه واردین: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه وپنج شنبه از ساعت 14 الی 16:30 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت16 کارگاه آموزشی عمومی: روز های پنج شنبه ساعت 17 شماره تماس09122792930 http://abadanc60.mihanblog.com 2020-09-23T08:32:20+01:00 text/html 2020-09-22T18:47:34+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 99/07/01 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1713 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><b><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></b></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">جلسه چهارم از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">" صورت مسئله اعتیاد "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">با استادی&nbsp;"&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا ابراهیم "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">و نگهبانی "</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد علی"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد "</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه&nbsp;مورخ 99/07/01 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99-07-01/f1e4865d-b9ed-42ee-955f-5a9b7b4cb64a%20%28Copy%29.jfif" alt=""></div> text/html 2020-09-20T17:55:35+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 99/06/30 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1712 <div align="center"><font size="5"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13.5pt;">جلسه سوم از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">" صورت مسئله&nbsp; اعتیاد&nbsp;</b><font size="4">&nbsp;</font><b style="font-size: 13.5pt;">"&nbsp;</b><span style="font-size: 13.5pt;">با استادی "&nbsp;&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا محمد "&nbsp;</b><span style="font-size: 13.5pt;">و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا هادی "</b><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا علی"</b><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp; در روز یکشنبه شنبه&nbsp;مورخ 99/06/30 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99-06-30/IMG-20200920-WA0007%20%28Copy%29.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2020-09-19T17:23:02+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله دلنوشته http://abadanc60.mihanblog.com/post/1711 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><font size="4">اول که به&nbsp; کنگره آمدم شنیدم صورت مساله اعتیاد؛ گفتم ای بابا صورت مساله کجا من کجا ؟</font></div><div style="text-align: start;"><font size="4">بگویید چکار کنم خماری نکشم، بگویید چکار کنم که این مواد من را رها کند یا من رهایش کنم. نمیدانم من درگیر آن هستم یا اعتیاد درگیر من.&nbsp;</font><span style="font-size: large;">یکی از دوستان به من زل زده بود و لبخند میزد، امیدوارم همیشه درنهایت سلامتی باشد، گفت خب الان من یک چیزی بگویم؟</span></div><div style="text-align: start;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/57472/12at3bfufugxkufcjr08.jpg" alt="Image result for ‫دل نوشته کنگره 60‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2020-09-19T14:34:15+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله گزارش تصویری ورزش روز جعمه 99/06/28 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1710 <div align="right" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بنام قدرت مطلق الله</b></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; direction: rtl; text-align: right;"></span><div align="right" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>روز جمعه مورخ&nbsp;99/06/28 ورزش&nbsp;</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>صبحگاهی در</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;پارک&nbsp;هفده هکتاری</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</b></font></span></div><div align="right" style="text-align: center; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87/99-06-28/IMG-20200918-WA0013%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-19T14:02:31+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه 99/06/27 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1709 <p align="center"><font size="3"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><font size="3"></font><font size="3"><div align="right" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه سوم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"&nbsp;</b></font><b style="font-size: 18px; text-align: right;">کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی من</b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></b><b>"</b>&nbsp;با استادی "<b>آقا عیسی</b>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<b>آقا ابراهیم</b>" و&nbsp;دبیری"&nbsp;<b>آقا سینا&nbsp;</b>" در روز پنجشنبه 27 شهریور 1399 رأس ساعت 17 آغاز بکار&nbsp;</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</font></div><div align="right" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/جلسات عمومی روزهای پنجشنبه/99-06-29/IMG-20200917-WA0006 (Copy).jpg" alt=""></div></font> text/html 2020-09-15T18:52:44+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 99/06/25 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1708 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><b><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></b></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">جلسه سوم از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">" کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی من "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">با استادی&nbsp;"&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا صالح "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">و نگهبانی "</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد علی"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد "</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه&nbsp;مورخ 99/06/25 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/جلسات روز های سه شنبه/99-06-25/0bae769e-b3c9-4271-9708-a0555aa2bfba (Copy).jfif" alt=""></div> text/html 2020-09-14T16:15:40+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله دریافت شال : 99/06/24 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1707 <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="4">روز دوشنبه 24 شهریور 1399 چهارمین مراسم بستن پیمان و اهدا شال کمک راهنمایی تازه واردین در نمایندگی آکادمی با حضور بنیان کنگره 60 مهندس حسین دژاکام ، دیده بان راهنمایان تازه واردین آقای علی اشکذری&nbsp; و 60 تن از قبول شدگان در این آزمون برگزار شد.</font></span><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif" size="4"><br></font><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%D8%A7%D9%84/02%2828%29%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div></div></div> text/html 2020-09-14T15:57:47+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله رهایی : پایان هر نطقه سراغاز خط دیگریست 99/06/24 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1706 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font style="" size="5"><b style="">&nbsp;به نام قدرت مطلق الله</b></font></span></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><br><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font size="3"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="4">در روز دوشنبه مورخ 99/06/24&nbsp; مسافر شعبه اروند&nbsp;</font></b><font size="4"><b><font color="#990000">آقا جلیل ،</font></b></font><b><font size="4"><font color="#222222">رهجوی کمک راهنمای محترم&nbsp;</font><font color="#ff0000">آقا محسن&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</font><font color="#222222">گل رهایی خود را از دستان توانمند مهندس دریافت کردند. ما همگی به ایشان تبریک میگوییم.&nbsp;</font></font></b></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center; font-size: 12px;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C/fa9f5a10-a9b7-44cd-a212-77fcb8b2e1f9%20%28Copy%29.jfif" alt=""></div> text/html 2020-09-13T18:29:38+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز یکشنبه 99/06/23 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1705 <div align="center"><font size="5"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13.5pt;">جلسه دوم از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">" کتاب چهارده مقاله و تاثیر آن روی من&nbsp;</b><font size="4">&nbsp;</font><b style="font-size: 13.5pt;">"&nbsp;</b><span style="font-size: 13.5pt;">با استادی کمک راهنما محترم "&nbsp;&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا سهراب "&nbsp;</b><span style="font-size: 13.5pt;">و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا هادی "</b><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;</span><b style="font-size: 13.5pt;">آقا علی"</b><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp; در روز یکشنبه شنبه&nbsp;مورخ 99/06/16 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99-06-23/d64a3f1d-1381-4325-b710-36d8688353cb%20%28Copy%29.jfif" alt=""></span></p></div> text/html 2020-09-12T14:37:29+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله مشارکت مکتوب http://abadanc60.mihanblog.com/post/1704 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/47151/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/99_01_11/12e8%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-09-11T18:23:23+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله گزارش تصویری ورزش روز جعمه 99/06/20 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1702 <div align="right" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بنام قدرت مطلق الله</b></div><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; direction: rtl; text-align: right;"></span><div align="right" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>روز جمعه مورخ&nbsp;99/06/14 ورزش&nbsp;</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>صبحگاهی در</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;پارک&nbsp;هفده هکتاری</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span><span style="color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</b></font></span></div><div align="right" style="text-align: center; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87/99-06-20/b9925899-f959-4e72-86f7-e1f4aecfc291%20%28Copy%29.jfif" alt=""></div> text/html 2020-09-11T13:19:15+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه 99/06/20 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1701 <p align="center"><font size="3"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنام قدرت مطلق الله</font></strong></font></p><font size="3"></font><font size="3"><div align="right" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه دوم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>" عدالت ، آیا در کنگره 60 همه افراد با هم برابر هستند&nbsp;</b></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></font></b><b>"</b>&nbsp;با استادی ایجنت محترم&nbsp; "<b>آقا مرتضی</b>"و نگهبانی&nbsp;"&nbsp;<b>آقا ابراهیم</b>" و&nbsp;دبیری"&nbsp;<b>آقا سینا&nbsp;</b>" در روز پنجشنبه 20 شهریور 1399 رأس ساعت 17 آغاز بکار&nbsp;</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمود.</font></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/جلسات عمومی روزهای پنجشنبه/99-06-20/3c7023da-3472-4fe3-aec6-878d7d2c43cc (Copy).jfif" alt=""></div></font> text/html 2020-09-08T19:16:20+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 99/06/18 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1700 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><b><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></b></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">جلسه دوم از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">" عدالت ، آیا در کنگره 60 همه ی افراد با هم برابر هستند ؟"&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">با استادی&nbsp;"&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا سینا "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">و نگهبانی "</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد علی"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;"&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">آقا محمد "</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 18px; text-align: right;">&nbsp; در روز&nbsp;سه شنبه&nbsp;مورخ 99/06/18 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .</span><div><font color="#222222"><span style="font-size: 18px;"><br></span></font> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/99_06_18/8a94ddac-e964-4247-a096-34c005468950%20%28Copy%29.jfif" alt=""></div></div> text/html 2020-09-08T19:06:39+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران لژیون ویلیام وایت روز سه شنبه 99/06/18 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1699 <p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><font size="4"><span style="font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;<span style="font-size: 16px;"><font size="4"><span style="font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 16px;"><font size="4"><strong>به نام قدرت مطلق الله</strong></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></p><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18px;"><font style="text-align: start;"><font size="4"></font></font></p><p><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">روزسه شنبه&nbsp;مورخ&nbsp;99/06/18رأس ساعت&nbsp;&nbsp;15:45 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین</font></span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">&nbsp;</font></span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">(ویلیام</font></span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">&nbsp;وایت) با دستورجلسه</font></span><b style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">&nbsp;: " عدالت ، آیا در کنگره 60 همه افراد باهم برابر هستند ؟ "<span>&nbsp;<span>&nbsp;</span></span></font></b><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">به</font></span><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">&nbsp;استادی:&nbsp;<span>&nbsp;</span></font><b><font size="4">"</font></b></span><b style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">آقا&nbsp;محسن"<span>&nbsp;</span></font></b><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4">در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86/99-06-18/e1237102-2278-48bd-a4e9-bba86a037c56%20%28Copy%29.jfif" alt=""></span></p> text/html 2020-09-08T18:35:43+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر عبدالله کارگاه آموزشی خصوصی ویژه لژیون سردار 99/06/18 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1697 <font size="4">روز سه شنبه مورخ 99/06/18 لژیون سردار نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه&nbsp;<b>چرا باید به همدیگر کمک کنیم، با استادی آقا علیرضا و&nbsp;</b></font><b style="font-size: large;">نگهبانی</b><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><b style="font-size: large;">اقا</b><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><b style="font-size: large;">حسین و دبیری موقت&nbsp;</b><b style="font-size: large;">اقا محمد&nbsp;</b><span style="font-size: large;">و با&nbsp;</span><b style="font-size: large;">حضور ایجنت محترم شعبه آقا مرتضی&nbsp;</b><span style="font-size: large;">با اعضای لژیون سردار و مهمانان دعوت شده برگزار گرید .</span><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/73297/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/99-06-18/e6f93885-87f2-4037-9347-3f3c915439b8%20%28Copy%29.jfif" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></div></div>