وبلاگ نمایندگی آبادان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آبادان بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آبادان آدرس: آبادان،میدان فرودگاه جنب شهرداری منطقه 2 مشاوره تازه واردین: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه وپنج شنبه از ساعت 14 الی 16:30 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت16 کارگاه آموزشی عمومی: روز های پنج شنبه ساعت 17 شماره تماس09122792930 http://abadanc60.mihanblog.com 2019-10-15T01:52:22+01:00 text/html 2019-10-14T19:15:37+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب گزارش تصویری : اهدای شال کمک راهنمایی http://abadanc60.mihanblog.com/post/1443 <div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><font size="4"><b>روز دوشنبه مورخه ۹۸/۰۷/۲۴ پس از اجرای مراسم پیمان کمک راهنمایی یک نفر از مسافران نمایندگی اروند آبادان مفتخر به دریافت شال کمک راهنمایی از دستان پر مهر جناب مهندس شدند.</b></font></div><div align="center"><font size="4"><img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/gozaresh%20tasviri/monasebat/daryaft%20shal/aqa%20mohammad%20saaed/IMG-20191014-WA0036.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><b></b><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-14T16:21:18+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب کارگاه آموزش خصوصی ویژه مسافران روز یک شنبه 98/07/21 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1442 <div><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>جلسه&nbsp;نهم از دوره&nbsp;دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>"سیستم ایکس" </b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>با استادی: <b>آقا&nbsp;سهراب </b></span><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>و نگهبانی&nbsp;&nbsp;:&nbsp;"</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>آقا هانی"</b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;:"&nbsp;</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>آقا فرید"</b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>&nbsp;در روز یکشنبه مورخ 98/07/21 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود</span> . </div><div align="center"> <img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/kargah%20khosoosi%201shanbe/98-07-21/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B0.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-13T14:05:04+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت روز یکشنبه 98/07/21 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1440 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">روز سه شنبه&nbsp;مورخ&nbsp;98/07/21 رأس ساعت&nbsp;&nbsp;15:45 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">(ویلیام وایت) با دستورجلسه</font></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;: "سیستم ایکس" </font></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">به</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;استادی:&nbsp; </font><b><font size="4">"</font></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">آقا&nbsp;برزو "</font></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.</font></span> </div><div align="center"> <img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/william white 1shanbe/lezhioun 2/98-07-21/۲۰۱۹۱۰۱۳_۱۶۳۲۰۶.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-12T13:26:18+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب گزارش تصویری:ورزش صبحگاهی مسافران 98/07/19 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1437 <div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>روز جمعه مورخ&nbsp;98/07/19 </b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>صبحگاهی در</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;پارک کوی نیرو&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>(زمین</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;فوتبال شهید عباسپور)&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</b></font></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font size="3"><img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/gozaresh tasviri/varzesh/98-07-19/۲۰۱۹۱۰۱۱_۰۷۵۷۱۸.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></span></div> text/html 2019-10-12T12:43:05+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب کارگاه آموزشی عمومی:جشن ایجنت، اسیستانت و مرزبان http://abadanc60.mihanblog.com/post/1436 <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">جلسه&nbsp;ششم از دوره شانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"جشن ایجنت، اسیستان و مرزبان</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;"><b>"</b>&nbsp;با استادی"<b>آقا محمد سعید</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">آقا حسین</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" و دبیری "</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">آقا محمد</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" در روز پنجشنبه مورخ 98/07/18 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</span> </div><div align="center"><img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/jalasat%20omoomi/98-07-18/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B5%DB%B4%DB%B3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div style="text-align: center;"></div> text/html 2019-10-10T03:20:26+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گفتگو:مرزبانی روی آتش راه رفتن است http://abadanc60.mihanblog.com/post/1435 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنام قدرت مطلق</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به مناسبت هفته ی ایجنت،اسیستانت و مرزبانی به سراغ یکی از پرکارترین مرزبانان دوره قبل که زحمات خیلی زیادی در جایگاه مرزبانی کشیدند رفتیم،مصاحبه زیر گفتگوی خودمانی با آقا عباس مرزبان دوره قبل است تا بیشتر با جایگاه مرزبانی و حس و حال در آن آشنا شویم .</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/56934/mosahebe/98_07_18agha%20abas/IMG-20191009-WA0021%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-09T11:22:31+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب کارگاه آموزش خصوصی ویژه مسافران روز سه شنبه 98/07/16 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1433 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">به نام قدرت مطلق</font></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">جلسه&nbsp;ششم از دوره&nbsp;دوازدهم&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره60 نمایندگی اروند آبادان&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;"<b>جشن هفته ی ایجنت و اسیستانت مرزبان</b>"&nbsp;با استادی: &nbsp;"<b>آقا مرتضی</b>"&nbsp;و نگهبانی :"<b>آقا ناصر</b>"&nbsp;و دبیری:&nbsp;"<b>آقا یحیی</b>"</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">در روز سه‌شنبه مورخ 98/07</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">/16 راس ساعت17:00</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;آغاز به کار نمود.</font></span> </div><div align="center"><img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/karga%20khosoosi%203shanbe/98-07-16/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5%DB%B4%DB%B4.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-09T11:19:28+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید خلاصه سی دی:سی دی ایجنت،اسیستانت،مرزبان http://abadanc60.mihanblog.com/post/1434 <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">همیشه شرح وظایف افراد در هر جایگاهی به طور مجزا مشخص و تعیین شده است</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">و همکاری و عدم دخالت در شئون وظایف در هر جایگاهی باعث انسجام و رونق و ترقی روز افزون همه شعب کنگره میگردد&nbsp;</span><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/y413_kljk.jpg"></div> text/html 2019-10-09T11:18:04+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت روز یکشنبه 98/07/16 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1432 <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">روز سه شنبه&nbsp;مورخ&nbsp;98/07/16 رأس ساعت&nbsp;&nbsp;15:45 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">(ویلیام وایت) با دستورجلسه</font></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;: "هفته ایجنت اسیستانت و مرزبان" </font></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">به</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">&nbsp;استادی:&nbsp; </font><b><font size="4">"</font></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">آقا&nbsp;محسن "</font></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><font size="4">در نمایندگی اروند آبادان برگزار شد.</font></span> </div><div align="center"> <img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/wiliam%20white%203%20shanbe/lezhoun%203/98-07-16/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B8_%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B3%DB%B4%DB%B6.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-08T11:25:03+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب کارگاه آموزش خصوصی ویژه مسافران روز یک شنبه 98/07/14 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1431 <div><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>جلسه&nbsp;هشتم از دوره&nbsp;دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه:&nbsp;</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>"هفته اسیستان&amp; ایجنت و مرزبان" </b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>با استادی: <b>آقا&nbsp;سهراب </b></span><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>و نگهبانی&nbsp;&nbsp;:&nbsp;"</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>آقا هانی"</b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;:"&nbsp;</span><b style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>آقا فرید"</b><span style='color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 18.6667px;'>&nbsp;در روز یکشنبه مورخ 98/07/14 رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود</span> . </div><div align="center"> <img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/kargah%20khosoosi%201shanbe/98-07-14/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B3%DB%B4%DB%B3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-07T06:10:21+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید گزارش تصویری:ورزش صبحگاهی مسافران 98/07/12 http://abadanc60.mihanblog.com/post/1430 <div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>روز جمعه مورخ&nbsp;98/07/12</b></font></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 0, 51); text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>صبحگاهی در</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;پارک کوی نیرو&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>(زمین</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>&nbsp;فوتبال شهید عباسپور)&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 0, 51);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>راس ساعت&nbsp;06:30 صبح برگزار شد.</b></font></span></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img align="baseline" alt="" src="https://up.c60.ir/repository/56934/gozaresh%20tasviri/varzesh/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B0%20%28Copy%29.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2019-10-07T01:31:12+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر سهراب مقاله: در باب وادی اول http://abadanc60.mihanblog.com/post/1429 <div><font face="Arial" size="5">همیشه تصمیم را خودمان میگیریم. خودِ خودمان برای وجود به اعتماد به نفس کافی باید بدانیم که همه چیز در جهان بادقت فراوان خلق شده ویک نیروی برتر وجود دارد که به صورت خودکار عمل میکند و این نیروی برتر مارا به سوی کمال و یا تباهی میکشاند واین بستگی به تفکر،و اندیشه خودمان دارد. </font><span lang="FA" style='font-size:14.0pt;line-height:&#10;107%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:&#10;minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin'>چرا که خلقت،سازمان دقیقی است که کار خود را با دقت انجام میدهد...</span></div><div align="center"><span lang="FA" style='font-size:14.0pt;line-height:&#10;107%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:&#10;minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin'><img width="500" height="375" class="irc_mi" alt="نتیجه تصویری برای وادی اول" src="http://up.c60.ir/repository/23458/motafarghe/1122.jpg"></span> </div> text/html 2019-10-05T12:00:24+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید کارگاه آموزشی عمومی:وادی اول و تاثیر آن روی من http://abadanc60.mihanblog.com/post/1428 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">جلسه پنجم از دوره شانزدهم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستورجلسه&nbsp;<b>"وادی اول و تاثیر آن روی من</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;"><b>"</b>&nbsp;با استادی"<b>آقا احمد</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">آقا حسین</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" و دبیری "</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">آقا محمد</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">" در روز پنجشنبه مورخ 98/07/11 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/56934/jalasat%20omoomi/98-07-11/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B6%DB%B0%DB%B7.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-04T18:24:43+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید مشارکت مکتوب:هفته ی ایجنت،اسیسانت،مرزبان http://abadanc60.mihanblog.com/post/1427 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL">بهترین انسانها خدمتگزارترین آنها</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">هستند زیرا مافهمیده ایم خداوند اجازه خدمت کردن رابه همه انسانها</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نمی دهد ،انسان باید یک ویژگی داشته باشد تا خداوند اجازه خدمت به انسانهارا به او بدهد.</span><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/bmyw_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_1.jpg"></div> text/html 2019-10-04T18:11:33+01:00 abadanc60.mihanblog.com مسافر محمد سعید دلنوشته:راه درست زندگی http://abadanc60.mihanblog.com/post/1426 <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">کنگره درست زندگی کردن را به ما آموزش میدهد مثل کودکی که برای آموزش الفبای نوشتار و کسب علم و تحصیل به مدرسه میرود و حالا اینجا برای ما حکم همان مدرسه را دارد که در آن هنر زندگی را بیاموزیم</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">.</span></b><div style="text-align: center;"><img src="http://academic60.ir/upload/0v8qrzmyf2oublaeeuz9.jpg"></div>