کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه 98/11/08
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 02:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد سعید | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
جلسه هفتم از دوره سیزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه: "نظم وانضباط و احترام" با استادی: "  آقا عباس" و نگهبانی :"آقا محمد" و دبیری  :" آقا ابراهیم " در روز یکشنبه مورخ98/11/08رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود .
 
 

 

خلاصه سخنان استاد:

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر

ازآقا محمد تشکرمیکنم نگهبان جلسه وآقا ابراهیم که این فرصت روبه من دادند که دراین جایگاه قراربگیرم خدمت کنم وآموزش بگیرم.قبل ازهرچیزتسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رابه همه مردم ودوستان واعضاکنگره۶۰ دررابطه بادستورجلسه نظم،انضباط واحترام

اگرمابه این کلمات نگاه بکنیم میبینیم که بنای کنگره۶۰طی این۲۰سال برهمین اساس بوده واگراین نظم وانضباط واحترام وجودنداشت شایدامروزکنگره ۶۰هم وجودنداشت ودرهمان سالهای اولیه ازهم میپاشید..من مصرف کننده درزمان مصرفم پرازبی نظمی بودم یعنی موادمنووادارمیکردبی نظم بشم وحسهای من داشت ازبین میرفت ورفتندکنارواینکه من چه کاری رادرچه زمانی بایدانجام بدم رافراموش کردم واساس زندگی من براساس بی نظمی بودواین مسئله باعث شدکه من به عمق تاریکی سقوط کردم، اماباورودبه کنگره ازهمان ابتدانظم رابه من آموختندودرروزهای اول گفتندهمان موادی که مصرفی میکنی رادرساعت مشخص ومقدارمشخص استفاده کن واین یعنی نظم،که یعنی من حتی درمصرف هم نظم داشته باشم واین نظم رابه من یادداد.وهمینطورکه آمدم جلوترچیزهای بیشتری رایادگرفتم.

من۳۰سال درآموزش وپرورش خدمت کردم وحداقل۱۵سال معاون آموزشی بودم ودراین مدت مسئول نظم دانش آموزان،اولیاء ومعلمهابودم امادراین۱۵سال نظم وانضباط درآنجاشکل وسبک خاص خودش راداشت ومعنی دیگری میداد،درآنجانظم وانضباط شایدبراساس ترس باشد،براساس نمره کم کردن ویاتوبیخ باشدوبراین اساس نظم وانضباط برقرارمیشودوزیادهم نمیشودبه این نظم اعتمادکردوآن احترامهاتایک مدتی که مدیرویاآن معلم هست بهش احترام گذاشته میشوداماوقتی کناررفت دیگه آن احترام رابه آن مدیرنمیگذارندچون آن احترام بخاطرآن مسئله ای که دانش آموزدرگیرش بوده مجبوربوده احترام بگذارد،،امادرکنگره۶۰احترام جوردیگری است وهرچیزی درجای خودش وهرشخصی درجایگاه خودش فعالیت میکنه ودخالت درکارکسی دیگرنمیکند،اینجانظافت کارنداریم،اینکه شخصی ازبیرون به عنوان خدمتکاربیایدوپولی دریافت کندوهمه چیزاینجارایگان است ولی میبینیم روزی که میخواهندخدمت راتقسیم کنندبچه هابرسر  انجام دادن آن کارجنگ میکنندومیخواهندآن کارراانجام دهندواینکه هرکسی یک کاری راانجام میدهدمیشودنظم..به من میگویندمیخواهی سیگارراترک کنی اول ازهمه شروع کن ته سیگارت رادرون سطل آشغال بیندازودرخیابان پرتاب نکن این نظم دادن هست ویامیگویندشب درساعت مشخصی مسواک بزن واین مارابرسرنظم می آوردویادرورزش وجاهای دیگری که اعضاء کنگره گردهم جمع میشوندهمیشه این چیزی که دیده میشه به چشم دیگران وباعث میشه به این فکرکنندکه ازکجاآمده اندودلیل فقط نظم وانضباط هست.

احترام گذاشتن هم،این نظم احترام هم می آورد،واحترام نظم هم می آوردوهمه اینهادرکنارهمدیگرهستندامااحترام گرفتنی نیست بلکه کسب کردنی است یعنی من بایدبارفتارم کردارم ومنشم جوری رفتارکنم که احترام رابرایم بیاورد..من اگرآمدم ودرکارکمک راهنمای دیگری دخالت کردم خودم راخراب کردم ویادرکاریک مرزبان دخالت بکنم خودم راخراب میکنم وآن احترام راازبین میبرم،،من بایدجوری رفتارکنم که دیگران وآن شخص روبرویی من نسبت به رفتارمن احترام به من بگذارد..دردوران مصرف نگاه میکنیم که روزبه روزاحترام ازبین میرفت وقتی یک نفررامیبینندمیگویندمعتاداست وحتی حاضرنیستندببینندکه طرف چرامعتادشده ویادرچه وضعیتی هست ودرچه شرایطی قرارگرفته...مهندس درصحبتهای خودمیگویندکه من کاری میکنم که مجبورشوندبه من احترام بگذارندبارفتاروکردارخودم.

من مصرف کننده وقتی درزمان مصرف رفتاری میدیدندازمن،امروزبارفتاروکردارم میتوانم ثابت کنم که آن نفرقبلی نیستم ومن تغییرکردم،این برای من احترام می آوردوهمین رفتاروکردارمن درطول زمان باعث میشودکه به من احترام بگذارندوبنابراین درکنگره مابایدبه جایگاه هااحترام بگذاریم نفرمهم نیست که چه کسی است وجایگاه ورنگ شال مهم است مابه جایگاه بایداحترام بگذاریم،ممکن است من درجایگاه کمک راهنمایی بنشینم اماآدم درستی هم نباشم امااحترام آن شال رابایدنگاه داشت وحتی ممکن است درهمین شعبه خودمان افرادبراثربی اطلاعی ازقوانین حرفی بزندکه شخص دیگری ناراحت بشوداماهمه اینهابراثرناآگاهی هست ووقتی ماقوانین رامی آموزیم وآموزش میگیریم آن زمان من به خودم اجازه نمیدهم که به کمک راهنمایی حرفی بزنم ویابه مرزبانی چیزی بگویم چون درحیطه من نیست واگرآنهل چیزی به من گفتندمن بگویم چشم چون آنهامجری قانون هستندودرکنگره ماچراوبرای چی نداریم وزمانی که قانونی اعمال شدواعلام شدمابایدبگوییم چشم چون پشت هرچیزی که اجرامیشه یک دنیاتجربه است ممکن است من ندانم اماقبلاتجربه شده است وامروزاجرامیشودواجرای آن است که امروزاین نظم وانضباط درشعبات درزمین ورزش وهرجایی که اعضاء کنگره تجمع میکنندباعث میشودآن نظم وانضباط برقرارباشدوهمینکه من بیایم ودرجلسات شرکت کنم درلژیون شرکت کنم وحرف راهنماراگوش بدهم این یعنی من دارم به این نظم خودم راتطبیق میدهم ووقتی روی نظم آمدم واحترام گذاشتم به حرفهای کمک راهنماواحترام گذاشتم به تذکرات مرزبانی ورعایت کردم آن مسائلی که ازمن خواستندآن زمان میتوانم بگویم درمسیردرمان قرارگرفته ام وگرنه من فقط بیایم وبروم وهرباربرای خودم قانونی دربیاورم من رابه درمان نمیرساندوشرط لازم ازدیدمن برای ورودبه کنگره ودرمان همین اجرای نظم وانضباط ورعایت کردن قانون واحترام گذاشتن به آن است که میتواندمرابه درمان برساند..خیلی ممنونم که به صحبتهای من گوش کردید

مرزبان کشیک: اقا حسین

عکاس : همسفر محمد

تایپ : مسافر بابک

خدمتگزاران: مسافر محسن،مسافر هادی ،مسافر عباس،مسافر جمال

تهیه و تنظیم: مسافر عبدالله

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مرتضی رحیمی شنبه 12 بهمن 1398 12:41
بسیار عالی و کامل بود.
مسافر عبدالله پنجشنبه 10 بهمن 1398 07:50
درود فراوان به سه عزیز از سخنان اقا عباس نهایت استفاده را بردم و کلی انرژی گرفتم و یک خدا قوت میگم به بچه های خدمتگزار
مسافر محمد سعید پنجشنبه 10 بهمن 1398 07:43
صحبتهای آقا عباس خیلی جامع و کامل بود
خداقوت به همه ی خدمتگزاران شعبه مخصوصا خدمتگزاران در این جلسه
مسافربابک لژیون سوم چهارشنبه 9 بهمن 1398 18:34
ازصحبتهای آقاعباس استفاده کردم،خداقوت میگم به تمام خدمتگزاران کنگره وخوشحالم که بین این جمع بامحبت هستم..به آقاجمال هم لژیونی خودم هم خداقوت میگم وامیدوارم طعم شیرین خدمت کردن درکنگره باعث برطرف شدن تلخیهای زندگیشون بشه،،انشاالله
عباس همسفر چهارشنبه 9 بهمن 1398 15:43
سلام،میتوان بخوبی پیشرفت روزمره کنگره اروند را لمس کرد، و دلیلش هم حس خوبیست که در قلب خدمتگزارانیست که از تمام وجود تلاش میکنند.(خداوند یارتان باد).
حسین فرحانی پور چهارشنبه 9 بهمن 1398 13:42
خدا قوت خدمت تمام دوستان
از صحبتهای استاد استفاده کردیم
مسافر محمود لژیون اول چهارشنبه 9 بهمن 1398 13:38
استفاده کردم از صحبتهای اقا عباس عزیز.خسته نباشید به بچه های وبلاگ
محسن بیات چهارشنبه 9 بهمن 1398 07:45
خداقوت خدمت سه عزیز و مرحبا خدمت بچه های وبلاگ
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات